skip to Main Content

مدیریت انرژی در خانه هوشمند با توجه به

چکیده با توجه به افزایش تعداد وسایل الکتریکی در خانه‌های هوشمند که منجر به افزایش کلی مصرف برق و هزینه می‌شود، استفاده از روش‌های مدیریت انرژی برای کاهش هزینه برق ضروری است. در هر حال، این می‌تواند باعث نارضایتی ساکنان…

Read more
Back To Top