skip to Main Content

موفقیت هوش کسب و کار: نقش قابلیت¬های هوش تجاری ((BI و محیط تصمیم¬گیری

چکیده این مقاله نقش محیط تصمیم¬گیری در میزان تاثیر قابلیت¬های هوش کسب و کار برای رسیدن به موفقیت را مورد مطالعه قرار داده است. ما محیط تصمیم¬گیری را به لحاظ تصمیمات اخذ شده و نیازهای پردازش اطلاعات سازمان مورد بررسی…

Read more
Back To Top