skip to Main Content

قابلیت‌های شرکت، طراحی مدل کسب‌وکار و عملکرد SME ها

چکیده متغیر وابسته نهایی در مطالعات مدیریت استراتژیک عملکرد یک شرکت است. در زمینه گسترده نشریات استراتژی، دو قالب تیوری اصلی رویکردهای اقتصادی به تحقیق استراتژی را مشخص کرده‌اند (Doh، ۲۰۰۷). سازمان صنعتی I / O (پورتر، ۱۹۸۰؛ Rumelt، ۱۹۹۱)و…

Read more

رویکردی به نوآوری مدل کسب‌وکار و طراحی برای توسعه پایدار استراتژیک

چکیده کسب‌وکار موفق به طور فزاینده‌ای در مورد شناخت چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با گذار به سمت پایداری است و به عنوان مثال، قادر به نوآوری، طراحی و ساخت مدل‌های کسب‌وکار که در این زمینه عملکردی هستند. بااینحال، نوآوری مدل…

Read more
Back To Top