skip to Main Content

تولید نمونه های تست اتوماتیک از مدل های فرایند کسب و کار

چکیده رویکردهای تولید نمونه های تست سنتی بر روی مدل‌های طراحی و اجرا متمرکز هستند در حالی که درصد زیادی از خطاهای نرم‌افزاری از عدم درک در فازهای اولیه ناشی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین مدل‌ها در فازهای اولیه توسعه نرم‌افزار،…

Read more
Back To Top