skip to Main Content

ایجاد همکاری به عنوان یک شرط مقدم که منجر به اعتماد در روابط تجاری می‌شود

چکیده اعتماد از پذیرش گسترده‌ای در میان اندیشمندان به عنوان تسهیل‌کننده کلیدی توسعه روابط بین سازمانی برخوردار است. شش اصل مورد نیاز در تجارت با عناوین رضایت، ارتباطات، شایستگی، ارزش های مشترک، خیرخواهی و یکپارچگی شناخته شده اند. ایجاد هم‌کاری…

Read more

مقدمه بازاریابی جهانی در زمینه‌های کسب‌وکار به کسب‌وکار: چالش‌ها، پیشرفت‌ها، و فرصت‌ها

چکیده کاهش تدریجی موانع تجاری، افزایش یکپارچگی منطقه‌ای، بهبود زیرساخت‌های تجاری بین‌المللی، و پیدایش بازارهای جدید در سراسر جهان، چشم‌انداز رقابتی متفاوتی را برای سازمان‌ها ایجاد کرده‌است (Aykol، Leonidou، & Zeriti، ۲۰۱۲).از یک سو، شرکت‌ها اکنون قادر به کسب دسترسی…

Read more

آزمودن تأثیر عدم اطمینان بر عناصر استراتژی آمیخته بازاریابی در ظهور کسب و کار بر بازارهای صادرات کسب و کار

چکیده درجه تطبیق یا استانداردسازی برنامه بازاریابی، در معاملات کسب و کار بین المللی بسیار مهم است. بهر حال، یافته های این تحقیق مهم و پی آن، مفاهیم تمرین، ضد و نقیض و گیج کننده است. هدف این تحقیق آزمودن…

Read more
Back To Top