skip to Main Content

قراردادهای موجودی مدیریت شده توسط فروشنده – هماهنگ سازی زنجیره تامین از دیدگاه فروشنده

چکیده این مقاله هماهنگی زنجیره تامین را بررسی می‌کند زمانی که فهرست توسط فروشنده مدیریت می‌شود ( vmi) . همچنین یک چهارچوب ریاضی کلی فراهم می‌کنیم که می‌تواند برای تجزیه و تحلیل قراردادها تحت هر دو موجودی مدیریت‌شده (RMI)و VMI…

Read more
Back To Top