skip to Main Content

​اثرات پارامترهای انجماد بر روی جهت رشد فاز آلفا  ​در آلیاژ شکل گرفته Ti-49Al

چکیده تغییر جهت‌های رشد (GD) فاز آلفا در . Ti - ۴۹ Al درصد تشکیل آلیاژ با پارامترهای انجماد با استفاده از تکنولوژی انجماد جهت‌دار مورد بررسی قرار گرفت.GD فاز اولیه (فاز)با نرخ رشد (V)و گرادیان دمایی (G)تغییر کرد.زاویه بین جهت…

Read more
Back To Top