skip to Main Content

درک عملکرد بهتر سبدسهام واریانس حداقل

چکیده به نظر می‌رسد که سبدسهام واریانس حداقل (MVP) از سبد بهینه میانگین - واریانس برای یک پایه ریسک محور بهتر عمل می‌کند. شرر (۲۰۱۱)حدس می‌زند که MVP به سمت بتای کم و دارایی های ریسک ویژه پایین تمایل دارد.در…

Read more
Back To Top