skip to Main Content

اندازه گیری معنویت به عنوان یک تجربه جهانی بشر: توسعه نگرش معنوی و لیست مشارکت (سلام)

چکیده بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان، معنویت را به اندازه مقابله با بیماری خود تجربه می‌کنند. بیشتر تحقیقات و بیشتر پرسشنامه‌ها در این زمینه مذهبی است. نگرش روحانی و مشارکت برای فعال کردن تحقیقات درباره معنویت در میان افراد…

Read more

نقش تغذیه ی مربوط به ژن ها ونوتری ژنتیک ها در درک طب شناسایی سرطان

چکیده تغذیه نقش بسیار مهمی در مدیریت سلامت انسان دارد.نوتری ژنتیک علمی است که انواع ژن ها یی را که مربوط به مواد غذایی است و موجب ایجاد تغییراتی در بدن میگردد به خصوص بیماریهایی که منجر به سرطان میشود…

Read more
Back To Top