skip to Main Content

چگونه شرکت‌های گردشگری برای مصرف انرژی پایدار نوآوری می‌کنند؟ یک چشم‌انداز قابلیت‌ها در مورد پذیرش کارایی انرژی در موسسات اقامتی گردشگری

چکیده مطالعات قبلی نقش قابلیت‌های شرکت را در اتخاذ نوآوری‌های زیستمحیطی و معیارهای پایداری نشان می‌دهند. با این حال، یک شکاف در درک این که چگونه ترکیب‌های خاص از قابلیت‌ها ممکن است الگوهای متفاوتی از پذیرش نوآوری در شرکت‌های صنعت…

Read more

نوآوری و تغییر چرخه سیاست: سیاست گذاران آماده خواهند شد!

چکیده بسیاری از سیاست گذاران در حال تلاش برای درک حاکمیت مشارکتی در میانه تغییرات تکنولوژیکی هستند. پیشرفت‌ها در فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT ها)همچنان بر راه‌هایی که سیاست گذاران و شهروندان در طول فرآیند سیاست گذاری با یکدیگر تعامل…

Read more
Back To Top