skip to Main Content

استفاده از بازنگری های اصلاح‌شده برای شبیه‌سازی پیشبینی های خروجی انرژی و جریان بادی ​

چکیده مدل‌های بازنگری، به سرعت در جهت شبیه‌سازی خروجی انرژی بادی، به دلیل آسودگی دسترسی به آنها و پوشش جهانی شان محبوبیت پیدا می‌کنند. ​با این حال، آنها باید تنها پس از تکمیل شدن، به اثبات برسند. این مقاله اولین…

Read more
Back To Top