skip to Main Content

تصمیمات جریان نقدی و تصمیمات ساختار سرمایه ​

چکیده ما یک ارتباط بین ریسک جریان نقدینگی، تصمیمات ساختار سرمایه و جریان‌های نقدی عملیاتی را شناسایی می‌کنیم. شرکت‌هایی با بی‌ثباتی بالاتر جریان نقدی , , سطح بدهی بالاتری دارند و این ارتباط مثبت تنها برای شرکت‌هایی با ضعیف ترین…

Read more

عوامل اقتصادی کلان و ساختار سرمایه ای شرکت

چکیده هدف این مطالعه این است که تأثیر عوامل اقتصادی کلان را بر ساختار سرمایه ای شرکت در کشورهای اروپایی مختلف نشان دهد. بحران مالی جهانی اخیر و به دنبال آن بحران بدهی اهمییت ثبات مالی کشور را نشان می…

Read more

اثر فرهنگ بر زمان بندی بازار در گزینه های ساختاری سرمایه

چکیده این تحقیق از ابعاد فرهنگی هافستد (2001) استفاده کرده است تا اثر پذیرش بازار بر ساختار سرمایه را بررسی کند. ما تعامل این ابعاد را با بازگشت سهام ، وکالت نامه امان برای زمان بندی بازار،آزمایش می کنیم. براساس…

Read more
Back To Top