skip to Main Content

خواص چندکاره بتن پودری واکنش پذیر تقویت شده با نانوفیبر کربن

چکیده هدف این مقاله ساخت بتن پودری واکنش پذیر تقویت شده با نانوفیبر کربن (CNF-RPC) با چندین خواص است. نسبت آب به سیمان (w/b) برابر با 0.2 حفظ گردیده و میزان CNFها در محدوده 0 تا 2 درصد نسبت به…

Read more
Back To Top