skip to Main Content

بعد شرطی Berbamine، قلب را از آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد از طریق مدولاسیون اتوفاژی محافظت می‌کند.

چکیده فرآیند پیش از درمان berbamine قلب را از آسیب ایسکمی / خونرسانی مجدد محافظت می‌کند (I / R). با این حال مشخص نیست که آیا در زمان شروع مجدد پرفیوژن مجدد (postconditioning)، یک پروتکل با تاثیر بالینی بیشتر مورد…

Read more
Back To Top