skip to Main Content

ضرورت اختلالات ساختاری برای کاربردهای شیمیایی گرافین​

چکیده اگر چه یک گرافین مسطح عاری از نقص با ویژگی‌ های مکانیکی استثنایی کامل به نظر می‌رسد، این ساختار شش‌ ضلعی منظم به لحاظ شیمیایی کمتر فعال است و در کاربردهای مربوط به واکنش‌ های شیمیایی بهره عملی ندارد.​…

Read more

یادداشت در فرآیند شاخه کاتالیستی تصادفی

چکیده انواع فرایندهای تکاملی در زیست‌شناسی را می‌توان به عنوان تنظیمات مشاهده کرد که در آن موجودات زنده، شکل‌گیری گونه‌های جدید از موجودات زنده را تشکیل می‌دهند.یک مثال، مرتبط با منشا حیات، جایی است که در آن کلونی های زیستی…

Read more
Back To Top