skip to Main Content

ضرورت اختلالات ساختاری برای کاربردهای شیمیایی گرافین​

چکیده اگر چه یک گرافین مسطح عاری از نقص با ویژگی‌ های مکانیکی استثنایی کامل به نظر می‌رسد، این ساختار شش‌ ضلعی منظم به لحاظ شیمیایی کمتر فعال است و در کاربردهای مربوط به واکنش‌ های شیمیایی بهره عملی ندارد.​…

Read more
رایگان – خرید

یادداشت در فرآیند شاخه کاتالیستی تصادفی

چکیده انواع فرایندهای تکاملی در زیست‌شناسی را می‌توان به عنوان تنظیمات مشاهده کرد که در آن موجودات زنده، شکل‌گیری گونه‌های جدید از موجودات زنده را تشکیل می‌دهند.یک مثال، مرتبط با منشا حیات، جایی است که در آن کلونی های زیستی…

Read more
۹۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top