skip to Main Content

مفهومی سازی و سنجش ارزش برند یک کانال خرده فروشی مصرف کننده محور

چکیده این مقاله بررسی انتقادی و تلفیق ادبیات موجود را ارائه می دهد که این ابتکار بر پیچیدگی های متصور و اندازه گیری هم افزایی ایجاد شده توسط نام تجاری، خرده فروش، و کانال حقوق صاحبان سهام تاکید می کند.…

Read more
Back To Top