skip to Main Content

تاثیر شهرت بر آگاهی از برند، کیفیت درک شده، تصویر برند، وفاداری به برند و دلبستگی مقصد به یک جشنواره ادبی ​

چکیده این مطالعه ارزیابی کرد که آیا حمایت یک نویسنده مشهور بر ارزش ویژه برند و دلبستگی به مقصد فستیوال تاثیر می‌گذارد یا خیر.افراد غیر ساکن بودند که در یک جشنواره ادبی محلی شرکت کردند.در میان ویژگی‌های افراد مشهور، نشان…

Read more
Back To Top