skip to Main Content

اجزای سازنده ارزش ویژه برند: پیکربندی کردن مسیرهای متقارن و نامتقارن به منظور وفاداری به برند و قصد خرید برند

چکیده این تحقیق تاثیر ادراک از برند بر وفاداری به برند و قصد خرید برند را با استفاده از لنزهای تئوری پیچیدگی بررسی می‌کند. اول، مفهوم و مولفه‌های ادراکی و رفتاری ارزش ویژه برند را مفهوم‌سازی می‌کند. سپس ابعاد درک…

Read more
Back To Top