skip to Main Content

آیا CFO ها دارای سبک هستند؟ بررسی تجربی تاثیر هر یک از CFO ها بر شیوه‌های حسابداری

چکیده چه عواملی در تصمیمات حسابداری یک موسسه موثر هستند؟ تعداد زیادی از مطالعات پیشین در زمینه حسابداری با تمرکز بر روی ویژگی‌های مختلف شرکت ( Klein 2002) و بازار  Leuz, Nanda)و  Wysocki (2003، که نتایج حسابداری را تحت تاثیر…

Read more
Back To Top