skip to Main Content

بررسی ویژگیهای برندهای باارزش ارضی (نمونه ی مورد مطالعه: شامپاین فرانسه)

چکیده در حالیکه بیشتر برندها متعلق به مؤسسات اقتصادی فردی می باشند، بعضی از برندها اشتراکی هستند و در یک منطقه ی خاص بنا شده اند. این مقاله براساس یک تحقیق کیفی انجام شده است و ویژگی های برندهای ارضی…

Read more
Back To Top