skip to Main Content

هماهنگی کانال و توزیع سود در یک زنجیره تامین سه لایه مسئول اجتماعی

چکیده چکیده این مقاله به تحلیل هماهنگی زنجیره تامین تولید کننده- توزیع کننده-خرده¬فروش می¬پردازد، که در آن تولید کننده مسئولیت اجتماعی شرکت¬ها (CSR) را به نمایش می¬گذارد. در تنظیمات بازی تولید کننده-استکلبرگ، مقاله یک فرایند قرارداد- چانه زنی را برای…

Read more
Back To Top