skip to Main Content

پیچیدگی و آشوب در سازمان ها: مدیریت پیچیده

چکیده ما در این تحقیق، کارکرد های پیچیدگی و رفتار سازمان ها و نحوه تطبیق آنها با پیچیدگی را به جای تلاش جهت حذف آن تحلیل می کنیم. ما این مقاله را به هفت بخش متفاوت تقسیم کرده ایم: پس…

Read more
Back To Top