skip to Main Content

بهینه سازی ترانزیستورهای الکتروشیمیایی ارگانیک برای کابردهای سنسور

چکیده علی رغم توجهات اخیر به ترانزیستورهای الکتروشیمیایی ارگانیک (OECTs) به عنوان سنسورهای بیولوژیکی و شیمیایی، دانش اندکی درمورد نقشی که پارامترهای مواد و معماری در مشخص کردن عملکرد سنسور بازی می کنند، وجود دارد. ما از مدل سازی عددی…

Read more
Back To Top