skip to Main Content

اثر مورفولوژی بر عملکرد الکتروکرومی و الکتروشیمیایی فیلم های نازک NiO

چکیده لایه‌های نازک NiO روی بستر ITO به ترتیب با روش رسوب شیمیایی حمام شیمیایی (CBD) و روش(sol–gel) سل - ژل تهیه شدند. ریز ساختار و مورفولوژی فیلم‌های NiO توسط پراش اشعه ایکس (XRD)و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مشخص شد. هر…

Read more
Back To Top