skip to Main Content

تولید ابری: دیدگاه عوامل انسانی

چکیده تولید ابری، الگوی رایانش ابری را به عنوان مبنایی برای ارائه خدمات تولیدی مشترک و برحسب تقاضا اتخاذ می نماید. نتیجه این امر زنجیره های تامین مشتری محوری می باشد که می توان آنها را بر حسب هزینه، کیفیت،…

Read more
Back To Top