skip to Main Content

ارزش ایجاد شده: مقیاس چندبعدی و شبکه قانونمند

چکیده با اینکه، افزایش علاقه به ایجاد همکاری در صنایع خدماتی از جمله گردشگری و مهمان‌نوازی، وجود دارد که فاقد ابزار معتبر و مطمعن است که ارزش را از چشم‌انداز همکاری اندازه‌گیری می‌کند. مطالعه نشانه ها به عنوان یک شکاف…

Read more
Back To Top