skip to Main Content

چالش‌های آموزش مشترک در کلاس‌های فراگیر (کلاس‌هایی که دانش آموزان معمولی و دانش آموزان با نیازهای خاص به‌طور مشترک در آن مشغول به تحصیل هستند) مالزی: نگاهی کلی به مدیران، آموزگاران و اولیاء

چکیده اجرای تدریس مشترک در کلاس‌های فراگیر مالزی هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. ازاین‌رو این تحقیق بر روی عوامل چالش‌های روابط مثبت میان مدیران مدرسه، معلمان و اولیاء تأکید می‌کند. این مطالعه همچنین ارتباط میان پذیرش، اعتماد و همکاری…

Read more
Back To Top