skip to Main Content

ناهمگونی حرارتی طولی در رودخانه ها و پناهگاه برای گونه های آب سرد: اثرات مقیاس و تغییرات اقلیمی

چکیده افزایش دما و تغییرات در دمای آب، چالش‌هایی را برای موجودات آبزی ایجاد می‌کند. پیش‌بینی‌ها برای اثرات به طور معمول برای الگوهای حرارتی و زمانی مناسب در رودخانه‌ها در نظر نمی‌گیرند. تکه‌های آب سردتر ممکن است به عنوان یک…

Read more
Back To Top