skip to Main Content

محاسبات نرم کاربردی مدل تعادلی با اعتماد به نفس برای فیلتر کردن مشارکت آنلاین

چکیده فیلترینگ جمعی (CF)به طور گسترده در سیستم‌های توصیه‌گر به منظور پیش‌بینی ترجیحات یا علایق کاربر مطابق با اطلاعات تاریخی کاربر بکار می‌رود.روش‌های سنتی CF اساسا روش‌های پردازش دسته‌ای را برای آموزش مدل‌های پیشنهاد دهنده که نیاز به آماده‌سازی قبلی…

Read more

یک سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر فیلترینگ بهبود یافته با استفاده از الگوریتم بت

چکیده سیستم‌های پیشنهاددهنده در برخورد با موضوع اطلاعات بیش از حد ،با بهبود تجربه‌ی کاربر از طریق توصیه‌های کیفیتی، کمک بزرگی هستند. در این اواخر ، روش‌های ابتکاری(هیوریستیک) توسط محققان در سیستم‌های توصیه‌گر به همراه روش‌های رایج و سنتی پالایش(فیلترینگ)…

Read more

اعتماد به سیستم پیشنهاد دهنده با استفاده از هوش Swarm

چکیده به دلیل محدودیت‌ها و چالش‌های پیش روی سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر فیلترینگ سنتی، محققان توجه خود را به استفاده از اطلاعات اعتماد میان کاربران در حین تولید پیشنهادها تغییر داده‌اند.مشاهده می‌شود که یک معیار اعتماد ممکن است برای برخی…

Read more
Back To Top