skip to Main Content

طرح جامع ارزیابی و بهبود سطح ایمنی مراکز تجاری به منظور پیش‌گیری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حوادث ​

چکیده مراکز تجاری مناطق بسیار مهمی هستند.با توجه به حجم عظیم نیروی انسانی و ارزش اقتصادی کالاها در این مراکز، این حوزه اهمیت بیشتری خواهد داشت.حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی در مراکز تجاری می‌تواند پیامدهای فاجعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی داشته…

Read more
Back To Top