skip to Main Content

پیش‌بینی پارامترهای کیفیت پساب تصفیه‌خانه فاضلاب با استفاده از مدل منطق فازی ​

چکیده تهیه استانداردهای کیفیت آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی، گزینه مناسبی برای منطقه تبریز، آذربایجان شرقی، ایران به دلیل کمبود آب است. این مطالعه بر روی تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز (TWWTP)تمرکز کرده و تصفیه پذیری آن را مورد بررسی قرار…

Read more
Back To Top