skip to Main Content

تشخیص جامعه با استفاده از گره‌های مرزی در شبکه‌های پیچیده ​ ​

چکیده ما یک الگوریتم شناسایی محلی جدید را پیشنهاد می‌کنیم که جوامع را با شناسایی خطوط مرزی بین آن‌ها با استفاده از گره‌های مرزی می‌یابد.روش ما انتشار برچسب برای تشخیص جامعه است، که در آن نودها براساس بیشترین ((امتیاز سودمند))…

Read more
Back To Top