skip to Main Content

سیستم‌های مدیریت اطلاعات در پروژه‌های ساخت‌وساز: بررسی موردی

چکیده هدف: هدف این مقاله ارائه یافته‌های پژوهشی است که به دنبال ارزیابی رویکرد صنعت ساخت‌وساز ،با مدیریت اطلاعات در سطح پروژه و بازبینی عملکرد سیستم‌های مدیریت اطلاعات (IMS)در پروژه‌های منتخب ،هستند. طرح/روش‌شناسی/رویکرد : داده‌ها از سه IMS مورد استفاده…

Read more
Back To Top