skip to Main Content

چرا هوش فرهنگی در تیم‌های پروژه جهانی اهمیت دارد؟

چکیده تحقیقات مربوط به ارتباط هوش فرهنگی (CQ)را برای انطباق با زمینه‌های مختلف فرهنگی و برای تاثیر مستقیم بر عملکرد و رضایت ایجاد کرده‌است. با این حال، شرایط مرزی CQ کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌است، بویژه در مورد تیم‌های پروژه…

Read more
Back To Top