skip to Main Content

ماهواره ی CASTOR MIT: طراحی، پیاده سازی و تست سیستم ارتباطات

چکیده رانشگر ماهواره ی آند کاتد برای انباشتگی مداری (CASTOR) یک مانور مداری و گذرگاه میکرو ماهواره ای است که در آزمایشگاه سیستم فضایی MIT ساخته شده است. هدف فنی ماموریت کسب 1 km/s از delta-V در طول یکسال ماموریت…

Read more
Back To Top