skip to Main Content

نقش حاکمیت در ایجاد نقدینگی بانکی

چکیده این مقاله تاثیر حاکمیت بانک داخلی را بر ایجاد نقدینگی بانکی در آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2009 - 2007 را بررسی می‌کند. با استفاده از داده‌های شرکت هلدینگ بانکی، ما تحلیل می‌کنیم که آیا بانک‌های با…

Read more

ساختار ترکیبی ایستا و فیلتر فعال هیبرید (SVC / / HAPF)برای جبران بار سنگین با ولتاژ متوسط ​

چکیده در این مقاله، ساختار، مدل‌سازی، طراحی پارامتر، و روش کنترل برای یک ساختار هیبرید جدید از یک جبران ساز در موازی با یک فیلتر توان اکتیو ترکیبی (SVC / HAPF)پیشنهاد شده‌است. SVC بخشی از SVC / / HAPF برای…

Read more
Back To Top