skip to Main Content

استراتژی مناسب برای اجرای موفق CRM

چکیده هدف: مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک سیستم اطلاعاتی است که تعامل مشتری با شرکت را رصد کرده و به کارکنان اجازه می دهد به طور مستقیم به اطلاعات مشتریان مانند فروش های گذشته، سوابق خدمات، سوابق برجسته و…

Read more

مدیریت منابع انسانی محیطی و مزیت رقابتی

چکیده چکیده هدف- هدف از این مقاله، تحلیل اثر تعدیلی مدیریت منابع انسانی محیطی بر رابطه بین فرآیندهای اجرایی مدیریتی محیطی شرکت‌ها و مزیت‌های رقابتی هزینه و تمایز می‌باشد. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- از CEO های شرکت‌های شیمی اسپانیا جهت…

Read more

اثر متقابل جهت گیری های راهبردی و استراتژیک بازاریابی بر مزیت رقابتی

چکیده این مقاله به دنبال توضیح و اصلاح رابطه بین بازاریابی سبز استراتژیک و داخلی و رقابتی بودن شرکت ها است. علی‌رغم اهمیت استراتژی محیطی شرکت برای شرکت‌هایی که یک ارزیابی عملکرد خط پایین را تصویب می‌کنند، تمرکز کافی بر…

Read more
Back To Top