skip to Main Content

مجتمع سازی ترکیبات خاکستر برنج و خاکستر هوابرد، روی بتن توسط جایگزینی سیمان ۳۰٪

چکیده در این مقاله، بررسی تجربی آزمایشی به منظور بررسی اثر جایگزینی سیمان توسط خاکستر هوابر (FA) و پوست خرد شده برنج (RHA) در نسبت ترکیبی ازFA 30٪ و 0٪ RHA ، در سیمان با جایگزینی سیمان با افزایش تدریجی…

Read more

ارزیابی دوام انبساط و تراکم خاک سیمانی شده با فیبر به عنوان تابعی از الیاف بافت سطح زمین

چکیده هدف از این مطالعه توسعه یک روش مبتنی بر مقاومت کششی یا تراکم خاکی و فشاری خاک‌های تقویت‌شده با الیاف مصنوعی با در نظر گرفتن طول رشته است.پارامترهای کنترل‌کننده مورد ارزیابی طول الیاف (l)، مقدار سیمان (C)، تخلخل (h)و…

Read more
Back To Top