skip to Main Content

ارزیابی میزان آسایش حرارتی یا دمایی، مصرف انرژی و LAQ در یک سیستم تهویه جت برخوردی (IJV) با / بدون وجود راه خروج گازها

چکیده یکی از سیستم‌های تهویه جایگزین برای یک فضای اشغال‌شده، سیستم تهویه جت برخوردی (IJV) است. چندین عامل طراحی بر آسایش حرارتی، نارضایتی از میزان حرارت موضعی و مصرف انرژی سیستم تاثیر می‌گذارند. نارضایتی از میزان حرارت موجود و گرادیان…

Read more
Back To Top