skip to Main Content

داده‌های محاسباتی دینامیک سیالات برای بهبود طراحی خشک‌کن انجمادی

چکیده دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می تواند برای شبیه سازی قطعات مختلف خشک کن انجمادی و طراحی صحیح آنها استفاده شود. مخصوصا اطلاعات مربوط به دستگاه خشک کن انجمادی ولوله هایی که دستگاه را به چگال ساز وصل می کند،…

Read more
Back To Top