skip to Main Content

c302: چهارچوبی چندمقیاسی برای مدل‌سازی سیستم عصبی کنورابدیتیس الگانس

چکیده پروژه OpenWorm هدف بلندپروازانه ایجاد مدل درون رایانه‌ای خیلی دقیقی از کرم کنورابدیتیس الگانس دارد. بخش حیاتی و بسیار مهم این کار مدلی از سیستم عصبی خواهد بود که همه انواع سلولی و ارتباطات شناخته شده را دربرمی‌گیرد. سطح…

Read more
Back To Top