skip to Main Content

روش طراحی مبتنی بر عملکرد برای ساختارهای دیوار جفت شده 

چکیده یک روش طراحی مبتنی بر عملکرد برای ساختارهای دیوار جفت شده (pbd)برای پرداختن به مسایل مربوط به روش طراحی مبتنی بر قدرت جریان ارایه شده‌است.فرآیند طراحی متشکل از سه عنصر اصلی یعنی انتخاب اهداف عملکرد، تعیین برش‌های پایه طراحی…

Read more
Back To Top