skip to Main Content

تقویت سازه های پل موجود برای برش و خمش با ملات تقویت شده با الیاف کربنی

چکیده افزایش بارهای ترافیکی و تغییر در آیین نامه ها منجر به بروز نقایصی در ظرفیت برشی و خمشی بسیاری از پل های بزرگراهی موجود می شود. از این رو، انتظار می رود تعداد زیادی از سازه ها به نوسازی…

Read more
Back To Top