skip to Main Content

اثر تغییر دما بر نفوذ کلرید در بتن

چکیده تحت شرایط خدمتی، تغییرات دمایی همزمان، نوسان رطوبتی و مهاجرت کلرید در بتون وجود دارد. اثرات کوپلینگ بین آن‌ها برای ارزیابی عملکرد بلند مدت سازه‌های بتون مسلح بسیار مهم هستند. در این مقاله اثر گرادیان دما بر نفوذ کلرید…

Read more

مروری بر روش‌های تست برای مطالعه رفتار اتصال سطحی FRP – بتن

چکیده با توجه به کهنه شدن ساختارهای موجود و / یا تغییر الگوهای بار مورد انتظار و شدت‌های آن، تقویت آن‌ها به یک ضرورت تبدیل می‌شود.استفاده از پلیمری تقویت‌شده با الیاف خارجی (FRP)برای این هدف، به دلیل سادگی و راحتی…

Read more

خواص مکانیکی بتون متراکم شده با مواد بازیافتی تحت بارگذاری تک محوری

چکیده در این مقاله، مقاومت فشاری و منحنی تنش - کرنش بتون با درصدهای جایگزینی مختلف از دانه‌های درشت بازیافتی (RAC) به صورت تجربی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌های بتون ساخته شدند و با درصدهای جایگزینی ۰ %، ۳۰ %،…

Read more

استحکام کششی بتن در معرض حمله سولفات ​

چکیده مقاومت بتون در برابر حمله سولفات با استفاده از روش‌های آزمایش آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های ملات و اندازه‌گیری‌های انبساط مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. ​در موارد نادری از دست دادن قدرت توسط آزمون‌های خمش و استحکام کششی اندازه‌گیری…

Read more

مدل سازی پلاستیسیته بتنی که با مارپیچ های آلومینیومی شکل NiTiNb محدود شده است

چکیده ثابت شده‌است که تسخیر بتون روش موثری برای بهبود استحکام و شکل‌پذیری بتن است. در سال‌های اخیر، یک تکنیک تسخیر جدید با استفاده از عیار حافظه‌دار شکلی (SMA)پیشنهاد شده و برای مقاوم‌سازی لرزه‌ای سازه‌های بتنی به اثبات رسیده‌است. علی‌رغم…

Read more
Back To Top