skip to Main Content

تست اهمیت: ما می‌توانیم بهتر انجام دهیم:

چکیده این مقاله از آزمون‌های آماری فرضیه صفر (nhst)به نفع گزارش فواصل اطمینان حمایت می‌کند. پرونده علیه nhst، که مکررا در چند رشته ساخته شده‌است و در آگاهی و پذیرش در حال رشد است، معرفی و مورد بحث قرار می‌گیرد.…

Read more
Back To Top