skip to Main Content

توسعه طرح کلی ارزیابی مسئولیت اجتماعی پروژه‌های ساخت و ساز

چکیده هنگام انجام مسئولیت اجتماعی (SR)، پیمانکاران بین‌المللی تحت حمایت گروه‌های ذینفع قرار بگیرند، بنابراین یک توسعه مناسب از پروژه‌های ساخت و ساز می‌تواند به دست آید . البته پروژه‌های ساخت و ساز شامل گروه‌های زینفع چندگانه می‌باشند . بنابراین…

Read more
Back To Top