skip to Main Content

تاثیر معیارهای پیمانکاران بر روی موفقیت پروژه های ساخت و ساز، یک ارزیابی پس از ساخت و ساز

چکیده موفقیت پروژه های ساخت و ساز یک مسئله بنیادین برای اغلب دولتها، کاربران و جوامع می باشد. در منابع و مراجعی که به موفقیت پروژه های ساخت و ساز، علل زمانی و سرریزهای هزینه در صنعت ساخت و ساز…

Read more
Back To Top