skip to Main Content

استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره مبهم و نامعلوم برای افزایش ارزیابی میزان ریسک پروژه‌های ساخت‌وساز شهری

چکیده انجام پروژه‌های ساخت‌وساز در مناطق شهری یک گزاره ریسک پذیر، رقابتی و پویا است که مستلزم یک مدل ارزیابی ریسک قابل‌اطمینان برای برنامه‌ریزی مناسب می‌باشد.این مطالعه از رویکرد تصمیم‌گیری چند معیاره نامشخص (FMCDM) برای ارزیابی سیستماتیک ریسک یک پروژه…

Read more
Back To Top