skip to Main Content

پیش‌بینی الگوی تغییر: مدل ساختمان برای تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار دیجیتال

چکیده هدف: مصرف کنندگان گزینه‌های متعددی برای انتخاب محصولات و خدمات خود دارند، که تاثیر قابل‌توجهی بر الگوی تصمیم‌گیری مصرف‌کننده در بازار دیجیتال دارند و چالش‌ها را برای ارایه دهندگان خدمات برای پیش‌بینی الگوی خرید آن‌ها افزایش می‌دهد. در این…

Read more

گرایش مصرف‌کننده به قصد خرید آماده برای نوشیدن آب‌ پرتقال و شربت

چکیده هدف - هدف از این مقاله ارزیابی تاثیر برخی جنبه‌های برچسب گذاری بر قصد مصرف‌کننده برای خرید آب‌میوه و شربت است. طراحی / روش‌شناسی / رویکرد : تاثیر اطلاعات برچسب روی قصد مصرف‌کننده برای خرید با استفاده از تحلیل…

Read more
Back To Top