skip to Main Content

بهبود عملکرد رابطه برند از طریق مشارکت مشتری و ایجاد ارزش در انجمن‌های برند رسانه‌های اجتماعی

چکیده این تحقیق فرصت‌های جدید را در انتخاب مشتری مشترک برای هم‌کاری با ارزش از طریق مشارکت آن‌ها در تجربه نشان می‌دهد. با این حال، نسبتا کم در مورد چگونگی تاثیر مشارکت مشتری (CP)بر ایجاد ارزش و نتایج عملکرد رابطه…

Read more
Back To Top